Πανόπουλος Γ., Μαρακάκης Ι., Παγουρτζή Ε., Τσιγάνη Σ., Χατζηχρήστος Θ., 2008, Έκθεση παρακολούθησης Οδηγίας INSPIRE – Πρόταση Υλοποίησης & Διαχείρισης της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελλάδα, Ομάδα Εργασίας για την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE, Δ/νση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.