2004, Κόκλα, Μ., "Ένα Οντολογικό Πλαίσιο για τη Σημασιολογική Ολοκλήρωση Γεωγραφικών / Χαρτογραφικών Βάσεων Δεδομένων" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Κόκλα, Μ., "Ένα Οντολογικό Πλαίσιο για τη Σημασιολογική Ολοκλήρωση Γεωγραφικών/Χαρτογραφικών Βάσεων Δεδομένων", Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 11 & 12 Μαρτίου, Αθήνα, 2004.

 

Σύνοψη:

 

Οι οντολογίες αποτελούν από τις σημαντικότερες ερευνητικές κατευθύνσεις για την επίτευξη σημασιολογικής διαλειτουργικότητας. Παρέχουν δυνατότητα συστηματικότερης κατανόησης του γεωγραφικού χώρου και αποτελεσματικότερης αναπαράστασης της γεωγραφικής γνώσης. Επιπλέον αποτελούν την μόνη διέξοδο για την αποτελεσματική ολοκλήρωση γεωχωρικών συλλογών δεδομένων είτε αυτά είναι καθαρά γεωγραφικά (αναφέρονται στο επίπεδο αναπαράστασης/μοντελοποίησης) ή είναι χαρτογραφικά (αναφέρονται στην γεωοπτικοποίηση –geovisualisation). Όμως, παρά την πρόοδο στην οντολογική έρευνα, πολλά ζητήματα παραμένουν ασαφή. Όσον αφορά τη σημασιολογική ολοκλήρωση οντολογιών, διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί σε τρία θεμελιώδη ζητήματα: (a) τις διαδικασίες σημασιολογικής ολοκλήρωσης, (β) τα είδη σημασιολογικής ετερογένειας και τον τρόπο εντοπισμού και επίλυσής τους και (γ) τα διαφορετικά είδη και επίπεδα ολοκλήρωσης.

 

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς για τα παραπάνω τρία θεμελιώδη ζητήματα. Ο βασικός στόχος είναι να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα της σημασιολογίας των γεωγραφικών εννοιών και να αποσαφηνιστούν τα χαρακτηριστικά  της διαδικασίας σημασιολογικής ολοκλήρωσης. Το πλαίσιο αναφοράς παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστά ευκολότερη τη λήψη σωστών αποφάσεων κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης ανάλογα με τις αρχικές οντολογίες, τις σημασιολογικές ετερογένειες που παρουσιάζουν και το επιθυμητό επίπεδο ολοκλήρωσης.

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?