2002, Κόκλα, Μ., Κάβουρας, Μ., "Ολοκλήρωση Γεωγραφικών Κατηγοριοποιήσεων" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Κόκλα, Μ. και Κάβουρας, Μ., "Ολοκλήρωση Γεωγραφικών Κατηγοριοποιήσεων", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου, Αθήνα, 2002.

 

Σύνοψη:

 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ενοποίηση διαφορετικών γεωγραφικών κατηγοριοποιήσεων με μια γενικότερη, «υψηλού επιπέδου» οντολογία. Γι’ αυτό το σκοπό, αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες των οντολογιών, καθώς και η σχέση τους με την ενοποίηση δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα. Στη συνέχεια εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών κατηγοριών, καθώς και τα αίτια της μεταξύ τους διαφοροποίησης και προτείνονται εργαλεία για την τυποποίηση και την αναπαράστασή τους σε μια ενοποιημένη οντολογία. 
 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?