1998, Κόκλα, Μ., Κάβουρας, Μ., "Χωρικά Δίκτυα Εννοιών: Μια Μέθοδος για την Ενοποίηση Θεματικών Ταξινομήσεων Μικρών και Μεγάλων Χαρτογραφικών Κλιμάκων" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Κόκλα, Μ. και Κάβουρας, Μ., "Χωρικά Δίκτυα Εννοιών: Μια Μέθοδος για την Ενοποίηση Θεματικών Ταξινομήσεων Μικρών και Μεγάλων Χαρτογραφικών Κλιμάκων", Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας – ΧΕΕΕ, Θεσσαλονίκη, 1998.

 

Σύνοψη:

 

Η σύνδεση διαφορετικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαχειρίζονται διάφοροι οργανισμοί (τα περισσότερα από τα οποία λειτουργούν σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες ή/και έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα) προϋποθέτει τη δυνατότητα συνένωσης των σχημάτων ταξινόμησης και την ανταλλαγή δεδομένων σε σημασιολογικό επίπεδο. Έτσι, τα σχήματα ταξινόμησης είναι δυνατό να θεωρηθούν ως σημασιολογικά χαρτογραφικά μετα-δεδομένα, αφού καθορίζουν τη μορφή του χάρτη και επομένως την αντίληψη του χρήστη για το χώρο. Συνεπώς, στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή μιας μεθοδολογίας για τη συσχέτιση διαφορετικών θεματικών ταξινομήσεων, έτσι ώστε ο χάρτης που θα προκύψει να παρουσιάζει με σωστό τρόπο την ενοποιημένη αντίληψη για το χώρο. Τα Χωρικά Δίκτυα Εννοιών, προτείνονται ως μια νέα μεθοδολογία που συμβάλλει στη σημασιολογική ενοποίηση πολλαπλών σχημάτων ταξινόμησης και επομένως στη σημασιολογική επικοινωνία των χρηστών μέσω των χαρτών. Η μεθοδολογία παρουσιάζεται βήμα προς βήμα επιδεικνύοντας την ενοποίηση τριών σχημάτων ταξινόμησης για κάλυψη γης και χρήση γης που παρουσιάζουν διαφορές όχι μόνο στην κλίμακα απόδοσης, αλλά και στα επίπεδα χωρικής και θεματικής ανάλυσης μεταξύ συγγενών κλιμάκων (π.χ., ταξινομήσεις κτηματολογίου, ΕΣΥΕ και χωροταξίας).

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?