2002, Καραλόπουλος Α., Κάβουρας Μ., "Τυποποίηση Κτηματολογικών Δεδομένων. Αποθήκευση, Ανταλλαγή και Οπτικοποίηση με χρήση Τεχνολογιών XML" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Καραλόπουλος Α., Κάβουρας Μ., "Τυποποίηση Κτηματολογικών Δεδομένων. Αποθήκευση, Ανταλλαγή και Οπτικοποίηση με χρήση Τεχνολογιών XML", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου, Αθήνα, 2002.

 

Σύνοψη:

 

Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η πλήρης καταγραφή των οντοτήτων και των εννοιών του υπό ανάπτυξη μοντέλου δεδομένων του λειτουργούντος Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και η παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών κωδικοποίησης, ανταλλαγής, απεικόνισης και αποθήκευσης της πληροφορίας του Κτηματολογίου με χρήση τεχνολογιών XML. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε μια γλώσσα-πρότυπο XML κωδικοποίησης των κτημα-τολογικών δεδομένων, η Hellenic Cadastral Markup Language (HECAML). Η γλώσσα αυτή ασχολείται με την κωδικοποίηση τόσο των χωρικών, όσο και των μη χωρικών (περιγραφικών) δεδομένων του Κτηματολογίου. Στηρίζεται στη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων κωδικοποίησης γεωμετρικών αντικειμένων που προσφέρει η Geography Markup Language (GML), μια εφαρμογή της XML στον τομέα της γεωγραφίας που πλέον έχει επικρατήσει ως πρότυπο α-νταλλαγής χωρικής πληροφορίας. Για την απεικόνιση των κτηματολογικών δε-δομένων που θα ανταλλάσσονται μέσω της HECAML προτείνεται η χρησιμο-ποίηση του format γραφικών SVG. Πρόκειται για ένα άλλο XML πρότυπο το οποίο εξασφαλίζει την απεικόνιση των δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου σε οποιονδήποτε browser. Για τον μετασχηματισμό ενός HECAML document στην SVG γραφική αναπαράσταση του περιεχομένου του αναπτύχθηκε ένα κα-τάλληλο stylesheet το οποίο αποτελεί ένα document τύπου XSLT (XML standard μετασχηματισμού documents διαφορετικού τύπου). Τέλος, για την αποτελεσματική αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων του Κτηματολογί-ου διερευνώνται οι δυνατότητες που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Βά-σεων Δεδομένων της Oracle εμπλουτισμένο με τα χαρακτηριστικά της Oracle Spatial. Η παρούσα εργασία έχει απομονώσει ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα του μοντέλου δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου στο οποίο εφαρμόζει τη χρησιμοποίηση XML τεχνικών για την διαχείριση και ανταλλαγή της πληρο-φορίας του. Όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δυνατότητες κωδικοποί-ησης που προσφέρονται από την οικογένεια τεχνολογιών XML μπορούν να ε-ξασφαλίσουν την ολοκληρωμένη και αποδοτική κωδικοποίηση, ανταλλαγή και οπτικοποίηση του συνόλου των κτηματολογικών δεδομένων. Άλλωστε, η XML έχει ήδη επικρατήσει στον τομέα κωδικοποίησης και ανταλλαγής διαφόρων τύ-πων δεδομένων, ενώ έχει υιοθετηθεί και από ένα σημαντικό τμήμα εμπορικών προϊόντων και τεχνολογιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?