1999, Κάβουρας Μ. και Μπαντέκας Ιωαν, "Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Κάβουρας Μ. και Μπαντέκας Ιωαν, "Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών", Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 9 - 10 Δεκεμβρίου, 1999.

 

Σύνοψη:

 

Στους άμεσους στόχους του ΟΚΧΕ περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη μιαςΕθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών για την εξυπηρέτησηδιοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακώνστόχων. Μιας υποδομής που θα θέσει το πλαίσιο αναφοράς για όλες τιςσχετικές εργασίες συλλογής και οργάνωσης γεωπληροφοριών - πλαίσιο πουεπίμονα αναζητούν όλοι ανεξαίρετα φορείς και χρήστες. Επιστημονικόςαρωγός του ΟΚΧΕ στην ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής ΓεωγραφικώνΠληροφοριών είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

Η υποδομή θα περιλαμβάνει βασικά δεδομένα, συστήματα, δικτυακήεπικοινωνία, πρότυπα διαλειτουργικότητας, συμφωνίες συνεργαζομένωνφορέων, μηχανισμούς πρόσβασης και πολιτική διάθεσης. Στις γεωγραφικέςπληροφορίεςτηςΥποδομής, πληνάλλων, περιλαμβάνονταικαικοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Για την υλοποίηση του έργου, προβλέπεται ηδόμηση κατά νομούς σε ενιαίο σύστημα, με απώτερο στόχο την κάλυψηολόκληρης της χώρας.

 

Για την επιτυχή διερεύνηση και αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων,τεχνικών και μη, είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος. Η υποδομήθα υλοποιείται από ένα κατανεμημένο δίκτυο βάσεων δεδομένων, που θαυπακούει σε ένα σύνολο κανόνων διαλειτουργικότητας (interoperability). Οικατανεμημένες βάσεις δεδομένων, θα είναι συνδεδεμένες ώστε ναεμφανίζονται στο χρήστη ως μια ιδεατή βάση δεδομένων (virtual database), μεσκοπό τη διάθεση πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές σε όσο τοδυνατόν ευρύτερη ομάδα πιθανών χρηστών.

 

Η ανάπτυξη της Υποδομής:

 

  • θα αντιμετωπίσει όχι απλά τεχνικά θέματα συλλογής και διάθεσηςδεδομένων αλλά θα καταστήσει δυνατή την ενοποίηση και συσχέτιση(integration) και ανάλυσή τους μέσω των πλέον σύγχρονων τάσεων γιαδιαλειτουργικότητα, και με τη χρήση εύχρηστων και διαδεδομένων εργαλείων,
  • θα αναδείξει τις ασυμφωνίες και προβλήματα στα ίδια τα δεδομένα καιμέσω της τυποποίησης και πιστοποίησης θα τα περιορίσει, και τέλος
  • θα ωθήσει προς τη συνεργασία των φορέων στο ακανθώδες θέμα τηςανταλλαγής και διάθεσης του κοινωνικού αγαθού των πληροφοριών προς στοίδιο το κοινό.

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει εν συντομία τους στόχους και τις βασικέςαρχές σχεδιασμού και λειτουργίας της υπό ανάπτυξη υποδομής.

 

Κατέβασμα: εδώ

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?