2002, Πανόπουλος Γ., Σταματόπουλος Αν., Κάβουρας Μ., "Χώρο-χρονικά Μοντέλα και Γενίκευση" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Πανόπουλος Γ.,  Σταματόπουλος Αν., Κάβουρας Μ., "Χώρο-χρονικά Μοντέλα και Γενίκευση", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου, 2002.

 

Σύνοψη:

 

Η εργασία αυτή αφορά έρευνα σχετική με την εισαγωγή χωρικών εννοιών όπως ηΓενίκευση, οι οποίες παραδοσιακά σχετίζονται με στατικά χωρικά μοντέλα, σε έναχώρο-χρονικό σχήμα. Η Χώρο-Χρονική Γενίκευση εστιάζεται στην απεικόνιση κάθεοντότητας και των μεταβολών της σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Το προτεινόμενομοντέλο περιέχει αυστηρή τυποποίηση των οντοτήτων, των ιδιοτήτων τους και τωνμεταβολών τους. Οι χρονικές κλίμακες ορίζονται ως αναπόσπαστο τμήμα τουμοντέλου, σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (granularities) σύμφωνα με την εκάστοτεεφαρμογή που το μοντέλο εξυπηρετεί. Οι οντότητες και οι μεταβολές τουςαντιμετωπίζονται ενιαία από το μοντέλο, ορίζοντας ποιες μεταβολές θεωρούνταιΘεμελιώδεις και ποιες Μη Θεμελιώδεις, και συντάσσονται ιεραρχικές ταξινομήσειςτόσο των οντοτήτων όσο και των μεταβολών. Επεκτείνοντας την έννοια τηςεννοιολογικής χωρικής γενίκευσης, ορίζουμε ως Χρονική Εννοιολογική Γενίκευση τηδιαδικασία μετατροπής ενός σετ χώρο-χρονικών δεδομένων σε ένα νέο σχήμα, διαφορετικής χωρικής και χρονικής λεπτομέρειας. Ως εκ τούτου, οι τέσσερις βασικοίτελεστές εννοιολογικής γενίκευσης επανακαθορίζονται ως τέσσερις νέοι τελεστέςχρονικής γενίκευσης: χρονική επιλογή, γενίκευση επιπέδου ιεράρχησης, ενσωμάτωσηχρονικών μεταβολών και συσχέτιση αντικειμένων-μεταβολών. Για τον έλεγχο τηςαποτελεσματικότητας του προτεινόμενου μοντέλου και των τεσσάρων τελεστών, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή με στόχο την παραγωγή μιας γενικευμένης έκδοσης ενόςυπάρχοντος χώρο-χρονικού σχήματος. Η εφαρμογή αυτή εφαρμόζει τους τέσσεριςτελεστές, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Το τελικό αποτέλεσμα οπτικοποιείταιμε πληθώρα επιλογών, ενώ το σύστημα υπολογίζει έναν δείκτη πιστότητας, ώστε ναεκφράσει την αξιοπιστία του γενικευμένου αποτελέσματος.

 

Κατέβασμα: εδώ

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?