2002, Κάβουρας Μ., "Εθνική Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Μ. Κάβουρας, "Εθνική Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου, 2002.

 

Σύνοψη:

 

Στο ευρύτερο πλαίσιο μιας κοινωνίας πληροφορίας και γνώσης, εντάσσεται και ηανάγκη ανάπτυξης μιας Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΕΥΓεΠ) γιατην εξυπηρέτηση διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών καιαναπτυξιακών στόχων με κεντρικό συντονιστή τον Εθνικό χαρτογραφικό καικτηματολογικό φορέα – δηλ. τον ΟΚΧΕ. Μιας υποδομής που θα θέσει το πλαίσιοαναφοράς για όλες τις σχετικές εργασίες συλλογής και οργάνωσης γεωπληροφοριών - πλαίσιο που επίμονα αναζητούν όλοι ανεξαίρετα φορείς και χρήστες. Η ανάπτυξη τηςΕΥΓεΠ δεν περιλαμβάνει απλά δεδομένα αλλά, ίσως και πιο σημαντικά, περιλαμβάνεισυστήματα, δικτυακή επικοινωνία, πρότυπα διαλειτουργικότητας (interoperability),συμφωνίες συνεργαζομένων φορέων, μηχανισμοί πρόσβασης και πολιτική διάθεσης. Για την επιτυχή διερεύνηση και αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων, τεχνικώνκαι μη, είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος. Η ΕΥΓεΠ θα υλοποιείται απόένα κατανεμημένο δίκτυο βάσεων δεδομένων, που θα υπακούει σε ένα σύνολοκανόνων διαλειτουργικότητας. Οι κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, θα είναισυνδεδεμένες ώστε να εμφανίζονται στο χρήστη ως μια ιδεατή βάση δεδομένων(virtual database), με σκοπό τη διάθεση πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγέςσε όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα πιθανών χρηστών. Η από τριετίας προσπάθειαπροώθησης αυτού του στόχου, σήμερα αποδεικνύεται ορθή μετά από μια σειράμεταγενέστερων ευρωπαϊκών σχετικών πρωτοβουλιών, όπως είναι η European Territorial Management Information Infrastructure (ETeMII) Project, η πλέονπρόσφατη E-ESDI , και άλλες. Με βάση τις διεθνείς τάσεις, την παραπάνωθεμελιωμένη ανάγκη, και τη δυνατότητα υλοποίησης της από τους διαθέσιμουςσήμερα πόρους, παρουσιάζεται σήμερα μοναδική ευκαιρία προώθησης ενός τέτοιουστόχου, αλλά παράλληλα και ο κίνδυνος κατακερματισμού και διασπάθισής τους σεπεριφερειακές ασυντόνιστες και ασχεδίαστες «καινοτόμες» ενέργειες.

 

Κατέβασμα: εδώ

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?