2004, Τομαή Ε., Κάβουρας Μ., "Πληροφορία στους Θεματικούς Χάρτες και Θεωρία Κατάστασης" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Τομαή Ε., Κάβουρας Μ., "Πληροφορία στους Θεματικούς Χάρτες και Θεωρία Κατάστασης", Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2004.

 

Σύνοψη:

 

Η παρούσα εργασία ορίζει ένα πλαίσιο για την τυποποίηση της περιεχόμενης πληροφορίας στους θεματικούς χάρτες. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικοί χάρτες εμφανίζουν πληροφορία ενός φαινομένου (το θέμα), αποκαλύπτοντας την χωρική και χρονική του αναφορά. Συνήθη στοιχεία ενός θεματικού χάρτη είναι: το υπόβαθρο, το θεματικό περιεχόμενο (το οποίο εκφράζεται γραφικά με σύμβολα), ο τίτλος, το υπόμνημα (το οποίο εξηγεί τα χρησιμοποιημένα σύμβολα) και η κλίμακα. Στην προσπάθεια μας να τυποποιήσουμε την πληροφορία των θεματικών χαρτών, υιοθετούμε την Θεωρία Κατάστασης. Η κεντρική έννοια της θεωρίας αυτής είναι η κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μερικότητα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι η τυποποίηση των στοιχείων των θεματικών χαρτών με τη βοήθεια τμημάτων πληροφορίας (infons) τα οποία εκφράζουν τη σχέση μεταξύ οντοτήτων. 

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?