2002, Δάρρα Α., Κάβουρας Μ., Τομαή Ε., "Χωρικοποίηση Κοινωνικό-Οικονομικών Μονάδων με την Μέθοδο MDS (Multi-Dimensional Scaling) - Εφαρμογή στην Νησιωτική Ελλάδα" Print

 

Πλήρης τίτλος:

 

Δάρρα Α., Κάβουρας Μ., Τομαή Ε., "Χωρικοποίηση Κοινωνικό-Οικονομικών Μονάδων με την Μέθοδο MDS (Multi-Dimensional Scaling) - Εφαρμογή στην Νησιωτική Ελλάδα", Πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Μυτιλήνη, 23 - 26  Οκτωβρίου, 2002.

 

Σύνοψη:

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων (στην περίπτωση αυτή νησιών του ελλαδικού χώρου), σε δισδιάστατο «χάρτη» με τη χρήση δεδομένων που αφορούν την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα αυτών. Επειδή οι μεταβλητές της ανάλυσης είναι περισσότερες από δύο, η απεικόνιση των κοινωνικοοικονομικών αυτών μονάδων (ΚΟΜ) σε χάρτη δύο διαστάσεων απαιτεί τη μείωση της διαστασιμότητάς τους (dimensionality reduction). Έτσι, χρησιμοποιείται μια μέθοδος χωρικοποίησης (spatialization) και ο παραγόμενος χάρτης, αποτελεί μια χαρτογραμματική απεικόνιση των κοινωνικοοικονομικών μονάδων, αφού η θέση τους σε αυτόν δεν αντιστοιχεί στην γεωγραφική τους θέση και οι μεταξύ τους τοπολογικές σχέσεις δεν διατηρούνται. Ο «χάρτης» που προκύπτει  από τη  μέθοδο αυτή οπτικοποιεί τη σημασιολογική ομοιότητα (semantic similarity) των ΚΟΜ.

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?