Αρχές Γεωπληροφορικής και Σ.Γ.Π. Print
English version / Αγγλική έκδοση

 

Επίπεδο και είδος μαθήματος: Προπτυχιακό υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα 4ου εξαμήνου (4 ώρες εβδομαδιαίως, θεωρία και ασκήσεις)

 

Περιγραφή μαθήματος:

 

Στόχος του μαθήματος είναι να δημιουργήσει το απαραίτητο θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο στο σπουδαστή για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πολλών επόμενων μαθημάτων. Έτσι τα επόμενα μαθήματα θα εμβαθύνουν στο αντικείμενο τους αποφεύγοντας την επανάληψη μη απόλυτα σχετικών γνώσεων. Το μάθημα έπεται των βασικών μαθημάτων πληροφορικής και αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν εκεί.

 

Στο γενικό αυτό μάθημα εισάγονται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία της γεωπληροφορικής. Το μάθημα αποτελείται από δύο Μέρη (Α, Β) που αναπτύσσονται παράλληλα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Το Α' Μέρος καλύπτει όλες τις βασικές έννοιες της γεωπληροφορικής:

 

 • Θεωρητική Βάση Γεωπληροφορικής - Ιστορική εξέλιξη,
 • Έννοιες του Χώρου και Χρόνου και Απεικόνιση Χωρικής Γνώσης,
 • Μοντέλα του Πραγματικού Χώρου,
 • Υλοποίηση Χωρικών Εννοιών και Μοντέλων σε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών,
 • Πηγές Δεδομένων και Τεχνολογίες Συλλογής,
 • Εφαρμογές.

 

Το B' Μέρος καλύπτει μια σειρά τεχνικών θεμάτων όπως:

  

 • Αντικειμενοστραφή μοντέλα,
 • Μοντέλα συνεχών πεδίων,
 • Στοιχεία χωρικών βάσεων δεδομένων,
 • Μέθοδοι συσχέτισης / σύνδεσης / ενοποίησης δεδομένων,
 • Στοιχεία χωρικής ανάλυσης,
 • Στοιχεία ψηφιακής γραφικής παρουσίασης,
 • Στοιχεία χωρικών βάσεων δεδομένων.

 

Τέλος, το Μάθημα περιλαμβάνει και υλοποιεί τις παραπάνω έννοιες με μια σειρά συσχετιζόμενων ασκήσεων που απαρτίζουν ένα σπονδυλωτό θέμα.

 

Συντονιστής - Υπεύθυνος Μαθήματος: Μ. Κάβουρας

Εργαστηριακοί βοηθοί: Γ. Πανόπουλος, Μ. Κόκλα, Ε. Τομαή

 

[ Πίσω ]

 

   

Search

Polls

Do you like our new website?